Hannahwebdesign

Leads kopen

Leadsgenereren met ondersteuning van online- marketing is de toekomst, het is werkelijk kinderspel geworden en de kwaliteit is zeer hoog, bij dergelijk leveranciers s maakt uw organisatie sneller winstgevender. Leads moet iedere firma hebben om te blijven bestaan en daarnaast te groeien. Een efficiënt functionerend marketingproces is nodig om een brug te slaan tussen producenten en consumenten. Voor producenten is deze informatie essentieel om doeltreffend op de veranderende behoeften van de consument in te kunnen spelen. Zo moeten varkenshouders weten hoeveel de dieren bij de slacht op de markt zullen opbrengen en wat de verwachte kosten van veevoeder zijn, voordat zij de gewenste grootte van hun veestapel kunnen vaststellen. Hoe nauwkeuriger deze informatie is en hoe sneller die beschikbaar komt, des te beter functioneert de markt. Een tweede functie van het marketing systeem is het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Het aanbod van menig product varieert per seizoen, terwijl ook de belangstelling van kopers fluctueert. Het is de taak van het marketing systeem om aanbod en vraag met elkaar in overeenstemming te brengen. Daartoe worden er aan de aanbodzijde van de markt producten opgeslagen tot de potentiële koper (leads) bereid is deze aan te schaffen. Er vindt dan een afweging plaats van de te verwachten prijsstijging van de handelswaar enerzijds en de extra kosten die voorraadvorming met zich meebrengt anderzijds. Als bijvoorbeeld alle maatjesharing direct na de vangst zou worden verkocht, zou de prijs van Hollandse Nieuwe zo snel dalen dat er van het inkomen van vissers en exploitanten van haringstalletjes weinig overblijft. Om dit te voorkomen wordt elk jaar een groot deel van de haringvangst ingevroren en tijdelijk opgeslagen. De extra voorraadkosten vallen in het niet bij het voordeel van de prijsstabiliteit. Het marketing systeem voorziet in een centraal ruilproces waardoor producten bij de koper terechtkomen voor een bepaalde tegenprestatie, meestal in de vorm van geld. Deze brengt een economie in kaart die uit vijf huishoudens bestaat. Elk van deze huishoudens (lead) produceert een overschot van een product dat. de andere gezinnen weer nodig hebben. Zoals blijkt bij het ontbreken van een centrale markt tien gescheiden ruilprocessen nodig. Het is verstandig om de naam van de overgenomen partijen in takt te laten, zodat klanten zich blijven herkennen in de zakenpartner waar zij de leadgeneratie hebben uitbesteed. Doordat er een grotere firma als moederbedrijf achter zit, kunnen de kleinere bedrijven de dienstverlening sneller uitrollen in het buitenland.

Leads kopen vanuit segmentatie van internationale markten

Wanneer u een goede marketing campagne wilt starten, is segmentatie van internationale markten van belang om een lead te verkrijgen. Ieder bedrijf, groot of klein, heeft regelmatig een leadnodig, om te blijven bestaan en te groeien. Weinig bedrijven hebben de middelen of de wil om in alle — of zelfs maar een groot deel van de — meer dan honderdnegentig landen in de wereld te opereren en leads te genereren. Hoewel enkele grote bedrijven, zoals Royal Dutch Shell en Unilever, hun producten verkopen in meer dan honderd landen, beperken de meeste internationale bedrijven zich tot een klein aantal. Het internationale zakendoen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zelfs landen die dicht bij elkaar liggen, kunnen in hoge mate verschillen in economisch, cultureel en politiek opzicht. Net als de binnenlandse markt wordt de globale markt in segmenten met afzonderlijke behoeften en gedrag ingedeeld. Voor de segmentatie kun je een criterium of een combinatie van criteria gebruiken: geografische locatie, waarbij de landen in regio’s worden gegroepeerd zoals West-Europa, het gebied rond de Stille Oceaan, het Midden-Oosten of Afrika. In feite hebben landen in verschillende regio’s zichzelf al ingedeeld in grote marktgroepen of vrijhandelszones, zoals de Europese Unie (EU), de Organisatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN), en de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsorganisatie (NAFTA). Door deze verbanden worden de handelsbarrières tussen de lidstaten geslecht, waardoor grotere en homogenere markten ontstaan. Bij geografische segmentatie wordt ervan uitgegaan dat dicht bij elkaar liggende landen een sterke overeenkomst vertonen. Er zijn echter ook uitzonderingen op deze regel. Zo zijn er grote verschillen in cultuur en welvaart tussen Duitsland en Polen en verschillen ook de landen op de Balkan op deze punten sterk van elkaar. De globale markten kunnen ook worden ingedeeld naar economische factoren, bijvoorbeeld naar nationaal inkomensniveau of niveau van nationale economische ontwikkeling. De economische structuur van een land is van invloed op de behoeften van zijn bevolking en dus op de marketingkansen die het bedrijven biedt. We kunnen landen ook segmenteren naar politieke en juridische factoren, zoals het soort regering en de stabiliteit daarvan, openheid voor buitenlandse bedrijven, monetaire regels en de mate van bureaucratie. Zulke factoren spelen een cruciale rol in de beslissing al dan niet marketing te bedrijven in deze landen en zo ja: hoe? Ook kun je culturele factoren gebruiken in de segmentatie: gemeenschappelijke talen, godsdiensten, waarden en standpunten, gewoonten en gedragspatronen. Bij de segmentatie van internationale markten op basis van geografische, economische, politieke, culturele en andere factoren groepeer je landen die bepaalde criteria gemeenschappelijk hebben. Een andere benadering, internetmarkt-segmentatie, groepeert uitsluitend op basis van de eigenschappen van consumenten, ongeacht hun nationaliteit. Mercedes-Benz, BMW en Volvo richten zich bijvoorbeeld op de welgestelden van de wereld, ongeacht hun nationaliteit. De Zweedse meubelreus IKEA richt zich op de opkomende mondiale middenklasse. Het verkoopt meubels van goede kwaliteit die gewone mensen op de hele wereld zich kunnen veroorloven. MTV richt zich op de tieners van de wereld. De 1,2 miljard tieners hebben veel gemeen: ze studeren, winkelen en slapen. Ze hebben vaak dezelfde problemen: liefde, misdaad, slapeloosheid, de omgeving, gebrek aan geld en ouders die werken. In allerlei opzichten hebben ze meer met elkaar gemeen dan met hun ouders. MTV overbrugt de kloof tussen culturen, en appelleert aan wat tieners op de wereld gemeen hebben. Sony, Adidas, Nokia en veel andere bedrijven richten zich actief op mondiale tieners. Het thema van Adidas, ‘lmpossible Is Nothing’, appelleert aan tieners op de hele wereld.

Leads kopen vanuit direct marketing

De BDMV en DDMA hanteren strenge regels aangaande de consumentenprivacy ten behoeve van het genereren van leads. Deze verplichten hun leden zich te houden aan zorgvuldig opgestelde privacyregels: de leden moeten klanten op de hoogte stellen wanneer persoonlijke informatie wordt verhuurd, verkocht of gepast uitgewisseld met anderen. Ze moeten ook verzoeken honoreren als de consument bezwaar maakt (opt out) tegen informatie-uitwisseling met andere marketeers of om geen verleidelijke aanbiedingen per mail of telefoon (bel met niet register) meer te ontvangen en om gehoor te geven aan het verzoek van consumenten om de naam te schrappen uit de database van het bedrijf wanneer ze geen aanbiedingen per post of telefoon meer willen ontvangen. Sinds 2000 zijn diverse wetten van kracht geworden. In de Europese landen worden deze wetten verschillend geïmplementeerd, waarbij de direct marketing associaties in de afzonderlijke landen de leden op de hoogte houden van wetgeving. De meeste landen hebben organisaties waar consumenten die zulke berichten niet wensen zich kunnen melden. In Nederland is dit de OPTA. In België heeft BDMV voor dit doel een ‘Robinson-lijst’ ingesteld. ln geactualiseerde richtlijnen over privacy en elektronische communicatie wordt spam verboden en leveranciers verplicht gesteld om klanten te verzoeken zich aan te melden voor de ontvangst van e-mails (opt in). Op de overtreding van dit gebod staan sancties. De richtlijn bepaalt ook dat websurfers van tevoren moeten worden geïnformeerd over de werking van cookies, zodat consumenten gegevensverzameling op basis hiervan kunnen weigeren. En gebruikers moeten expliciet toestemming geven voordat hun persoonsgegevens mogen worden opgenomen in openbare adresgidsen. De richtlijn is goedgekeurd door het parlement van de Europese Unie, maar het is aan de lidstaten om deze regel aan te nemen als hun eigen nationale wetgeving, een proces dat ongetwijfeld nog jaren kan duren. Het recht op privacy van kinderen verdient speciale aandacht. Veel op kinderen gerichte websites verzamelen persoonsgegevens over kinderen, maar niet alle sites laten weten aan wie ze deze informatie doorgeven en hoe ze die gebruiken. Overheden hebben daarom wetten ter bescherming van de privacy uitgevaardigd, die beheerders van websites gericht op kinderen verplichten hun privacybeleid op hun site te publiceren. In de meeste gevallen moeten ze ook de ouders laten weten welke informatie ze vergaren. Ook mogen ze niet zonder toestemming van de ouders persoonsgegevens van kinderen onder dertien jaar verzamelen. Bovendien nemen verstandige bedrijven zelf maatregelen naar aanleiding van de bezorgdheid over de privacy en beveiliging van de consument. Ze kunnen ook verdergaan dan de van overheidswege verplichte privacyregelgeving, bijvoorbeeld door online klanten firewallsoftware te geven. EU-richtlijnen zoals ‘Televisie zonder grenzen 89/552/EEG’ zijn aangepast door de EU-richtlijn 97/36/EG met regels voor televisieshopping, zoals de totale duur van televisieshopping en ontheffingen, communicatie over de inhoud en rechten om gekochte artikelen te retourneren. De EU-regels worden voortdurend gemoderniseerd. Eind 2007 namen het Europese Parlement en de Europese Raad een nieuwe richtlijn Televisie zonder grenzen 2007/65/EG aan als antwoord op recente technologische ontwikkelingen met het doel om in heel Europa een gelijk uitgangspunt te creëren voor de opkomende audiovisuele mediaservices, zoals video-on-demand, mobiele televisie en audiovisuele services op digitale televisie. De richtlijn vormt een nieuw regelgeving kader voor Europese televisie en televisieachtige services in het digitale tijdperk en bevestigt het EU-beleid voor consumentenbescherming, bescherming van minderjarigen en het bevorderen van eerlijke en ethische reclamepraktijken. Leads kopen vanuit direct marketing is een goede keuze.

Meer informatie: https://www.virgoleads.com/